Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke en rechtspersoon die een opdracht aan Cosima Advies verstrekt, deelneemt aan een training, zich laat adviseren, coachen en/of andere activiteiten laat uitvoeren door Cosima Advies.

De opdracht: De afspraken tussen de opdrachtgever en Cosima Advies betreffende een overeengekomen dienstverlening.

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Cosima Advies, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Alle aanbiedingen van Cosima Advies zijn vrijblijvend. Op alle betrekkingen tussen Cosima Advies en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat geldigheid van overige onverlet. Wanneer afwijkende schriftelijk vastgelegde afspraken afwijken van onderstaande algemene voorwaarden, gaan deze vóór op de algemene voorwaarden. De versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht wordt van toepassing geacht.

3. Offertes

Alle door Cosima Advies uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, met een geldigheidsduur van 30 dagen. Offertes zijn gebaseerd op de op dat moment bij Cosima Advies beschikbare informatie. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Totstandkoming van de opdracht

Een opdracht tussen de opdrachtgever en Cosima Advies komt tot stand na schriftelijke akkoordverklaring (per e-mail of per post) door de opdrachtgever binnen de in de door Cosima Advies uitgebrachte offerte genoemde termijn. Mondelinge toezeggingen, wijzigingen aan en aanvullingen op de opdrachtovereenkomst zijn slechts van kracht voor zover deze door Cosima Advies schriftelijk bevestigd zijn en door de opdrachtgever zijn ondertekend.

5. Uitvoering van de opdracht

Cosima Advies bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij dit vooraf voorleggen aan Cosima Advies en daartoe slechts overgaan na schriftelijke instemming van Cosima Advies.

6. Verplichting opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Cosima Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Cosima Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Cosima Advies zijn verstrekt, heeft Cosima Advies het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Vertrouwelijkheid & Geheimhouding

Cosima Advies verzekert bij alle aangegane opdrachten strikte geheimhouding rondom de aan haar verstrekte en als vertrouwelijk te beschouwen informatie. Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd.

8. Wijziging van de overeenkomst

Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen. Wanneer de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Cosima Advies de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Cosima Advies zal aan de opdrachtgever geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die haar kunnen worden aangerekend.

9. Annulering van de opdracht

Indien de opdracht, of een deel daarvan, buiten de beïnvloedingssfeer van Cosima Advies niet is afgenomen binnen de in de offerte gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Coaching:
Bij verhindering dient de afspraak 24 uur voorafgaand aan de afspraak te worden afgezegd. Zo niet, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

Trainingen open inschrijving:
Wanneer een deelnemer zeven dagen voor aanvang van de training zijn deelname annuleert, wordt 100% van de kosten van het desbetreffende trainingsgeld in rekening gebracht. Indien deze tussen zeven en veertien dagen voorafgaand aan de training annuleert, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering langer dan veertien dagen voorafgaand aan de training worden geen kosten in rekening gebracht.

Overige opdrachten:

Wanneer een opdracht, of een deel daarvan, veertien dagen voor de aanvangsdatum van de opdracht wordt geannuleerd, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Annulering tussen de veertien dagen en achtentwintig dagen voor de aanvangsdatum wordt 50% van de kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annuleringen eerder dan achtentwintig dagen voor de aanvangsdatum, wordt € 100,- voorbereidingskosten in rekening gebracht.

Alleen schriftelijke Annuleringen (per mail of post) worden geaccepteerd. De dag waarop de schriftelijke annulering bij Cosima Advies binnenkomt, geldt als annuleringsdatum.

10. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de opdrachtovereenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen zowel de opdrachtgever als Cosima Advies een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen.

11. Overmacht

Indien Cosima Advies door overmacht een opdracht niet op de geplande datum of data kan uitvoeren, wordt de opdrachtgever hierover ter stond geïnformeerd. In overleg wordt een nieuwe datum of data bepaald. Indien Cosima Advies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen, behorend bij de opdracht heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Verschuiving om deze reden geeft voor opdrachtgever geen recht op annulering of schadevergoeding.

Wanneer echter de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen van Cosima Advies niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen gerechtigd de opdrachtovereenkomst te ontbinden, zonder dat er vanuit één der partijen recht op schadevergoeding ontstaat. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Cosima Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cosima Advies haar verplichtingen niet na kan komen.

12. Aansprakelijkheid

Cosima Advies is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden mag worden vertrouwd. Cosima Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij uitgaat van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De aansprakelijkheid van Cosima Advies is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van bovenstaande geldt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden een aansprakelijkheid die zich beperkt tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes weken. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Cosima Advies. Wanneer een klacht gegrond wordt geacht, zal Cosima Advies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven dat dit aantoonbaar zinloos is geworden. De aansprakelijkheid beperkt zich in dat geval tot de in dit punt 12 genoemde grenzen. Indien de opdrachtgever binnen de genoemde termijn na afloop van de opdracht geen aansprakelijkheid kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.

13. Intellectuele eigendom

Cosima Advies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet . Alle door Cosima Advies verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, assessments, informatie- en cursusmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Cosima Advies door de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Cosima Advies behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Betalingsvoorwaarden

Facturering vindt plaats na aanvang van de overeengekomen werkzaamheden. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft is Cosima Advies gerechtigd de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen. Eventuele bezwaren tegen de inhoud van de betreffende factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever schriftelijk aan Cosima Advies kenbaar te zijn gemaakt.

Cosima Advies behoudt zich het recht voor bij langlopende trajecten van langer dan één jaar de tarieven per 1 januari van elk jaar aan te passen aan de algemene prijsindex.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Cosima Advies en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Cosima Advies onmiddellijk opeisbaar zijn. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens Cosima Advies, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.

15. Meerwerk en vervolgopdrachten

Adviezen en/of diensten, die niet tot de oorspronkelijke opdracht behoren, zullen uitsluitend worden uitgevoerd wanneer Cosima Advies van opdrachtgever een aanvullende schriftelijke opdracht ontvangt. Het verstrekken van een eventuele aanvullende of vervolgopdracht is onderworpen aan alle op de oorspronkelijke opdracht van toepassing zijnde voorwaarden.

Alle rechten Cosima advies. Webdesign Trigona webdesign